bel iphonerode enveloppe brief mail

 

Algemene voorwaarden

Tenzij anders is overeengekomen is het gebruik, door middel van publicatie / openbaarmaking van door Rene Visschers ingesproken teksten, door Rene Visschers verricht fotomodelwerk, acteerwerk dan wel presentatiewerk pas na betaling toegestaan.

Na opname krijgt de opdrachtgever een factuur. Het resultaat van de door Rene Visschers uitgevoerde werkzaamheden mag gebruikt worden mits het bedrag binnen twee weken op de opgegeven rekening staan. Als de factuur niet binnen de gestelde termijn voldaan is, vervalt de toestemming voor het gebruik van de door danwel in opdracht van Rene Visschers verrichte werkzaamheden.

Eigendomsvoorbehoud

Tot het tijdstip waarop alle betalingsverplichtingen – uit welke hoofde dan ook – door de wederpartij zijn nagekomen, blijft Rene Visschers eigenaar van de geleverde goederen,producties en/of concepten. In geval de wederpartij zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, is Rene Visschers, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, gerechtigd de goederen terug te nemen of te doen nemen, zulks op kosten van de opdrachtgever. Rene Visschers is voorts gerechtigd om de door hem uitgevoerde werkzaamheden van verdere uitzending en/of openbaarmaking uit te sluiten, op straffe van een dwangsom van duizend euro per overtreding, indien de betalingstermijn is overschreden.

Indien de opdrachtgever zich daar niet aan houdt heeft Rene Visschers het recht de incassokosten plus het wettelijke bepaalde kredietpercentage aan de opdrachtgever door te berekenen en de openbaarmaking van het resultaat van de werkzaamheden die door of in opdracht van Rene Visschers zijn verricht te onderbreken, tot volledig aan de verplichting is voldaan, eveneens op kosten van de opdrachtgever.

Tegen betaling van de overeengekomen tarieven heeft de opdrachtgever het recht om ingesproken teksten één jaar te gebruiken. Voor andere opdrachten zal per situatie een gebruiksduur worden overeengekomen. De repeatfee voor gebruik van mijn werk na de afgesproken periode bedraagt 50% van de afgesproken prijs, indien de opdrachtgever dit vooraf meldt. De repeatfee bij NIET voorafgaande melding bedraagt 100%.

De opdrachtgever dient vooraf aan te geven of het door danwel namens Rene Visschers te verrichten werk voor broadcast (uitzending op radio en/of tv) of non-broadcast (overig) gebruikt gaat worden. Bij broadcast dient de opdrachtgever bovendien vooraf aan te geven voor welke zender de tekst gebruikt gaat worden en helder aan te geven of het gaat om een lokale, regionale of landelijke zender of combinatie hiervan.  

De opdrachtgever dient de teksten compleet en foutloos aan te leveren. Het door Rene Visschers laten aanpassen van de tekst behoort uiteraard tot de mogelijkheden. Hiervoor wordt vooraf een tarief afgesproken.

Spreekfouten worden altijd kosteloos verbeterd. Een voice-over retake op basis van dezelfde tekst is eenmalig kosteloos mogelijk. Bij een tekstuele aanpassing nadat de tekst is ingesproken wordt eerst een vergoeding voor dit meerwerk afgesproken.

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW..
nieuwsbrief
Ik wil graag op de hoogte blijven
twitter

By AWeb Design

Contact I (06) 24796837 I This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. I KVK 12057425 I BTW-nr. NL159255077B01

Vind mij op Linkedin
Vind mij op Facebook Facebook
volg mij